آلیاژهای کارپذیر آلومینیوم

cuoi

آلیاژهای کارپذیر آلومینیوم

دی 07، 1401

آلیاژهای کارپذیر آلومینیوم

آلیاژهای کارپذیر آلومینیوم و آلیاژهای آن، آلیاژهایی هستند که با کار مکانیکی مانند: فرآیند اکستروژن، آهنگری، نورد، پرسکاری و ... استحکام بخشی انجام می شود که در بعضی از گروه های کارپذیر کار مکانیکی به همراه عملیات حرارتی با افزایش بیشتر سختی واستحکام آلیاژ می گردد که در بعضی از آلیاژها مانند آلیاژ 7075 خواص مکانیکی آن قابل رقابت با فولاد می باشد. نامگذاری آلیاژهای این گروه با یک عدد چهار رقمی صورت می گیرد که نخستین رقم نوع یا گروه آلیاژ را مشخص می کند ارقام بعدی معرف درصد عناصر آلیاژی می باشد. در جدول ( 2 ) شرکت اخگر ذوب اصفهان انواع آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر را برای شما به نمایش گذاشته است.